Select region
Print

Wyniki oceny ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2017

W związku z zakończoną oceną ofert, który wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie pn. „Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze”,

W związku z zakończoną oceną ofert, który wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie pn. „Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze”, upublicznione w dniu 28.07.2017 r., na https://pl.asseco.com/aktualnosci/ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-uslug-2536/, informujemy, że za najkorzystniejsze oferty według kryterium cena 100%, uznane zostały oferty złożone przez następujące firmy:   

 

  • EMOTECH Krzysztof Gumplowicz - w zakresie stanowiska pracy nr 1 "Architekt typ 1”.
  • FIFO Piotr Fąfara - w zakresie stanowiska pracy nr 1 "Architekt typ 1”.
  • EPSILON - Marcin Karpiński - w zakresie stanowiska pracy nr 1 "Architekt typ 1”.
  • SALCOM - Marcin Salwa - w zakresie stanowiska pracy nr 7 "Programista”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0934/16-00 z dnia 06.09.2017 r.

Download files


Print